Alphacam 2018 R2 - klíčové novinky

 

Dokončena česká lokalizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skládání – Přemostěné skládání – Nové parametry 

Do rozšíření přemostěného skládání byla přidána nová možnost pro určení maximální délky přemostění. Dříve nebylo přemostění nijak omezeno, takže šlo přemostit i dvě součásti nacházející se na opačných stranách tabule. Tím se na některých tabulích mohly výpočty zásadním způsobem zpomalit.

Pokud uživatel vybere možnost Omezit maximální délku přemostění, zobrazí se výzva k zadání nenulové kladné hodnoty, která se použije jako faktor měřítka (výchozí hodnota je 4), maximální délka přemostění = měřítko * maximální průměr nástroje.

Nová možnost Přemostit pouze nejhlubší dráhy nástrojů umožňuje určit, co se má stát, když je hloubka vnější dráhy nástroje u jednotlivých součástí různá, ale pokaždé hlubší, než hloubka tabule. Na výběr je přemostění všech součástí nebo přemostění pouze nejhlubší sady drah nástrojů.


Skládání – Uložit zbytek – Možnost použití stylu obrábění

Příkaz Skládání - Uložit zbytek byl vylepšen a nyní uživateli umožňuje přiřadit styl obrábění, pomocí kterého se budou řezat určené zbytky z aktuální tabule. Tato úloha se u dané tabule v jejím seznamu operací zobrazí jako operace NC.

Alphacam automaticky vygeneruje čáru, na kterou se styl použije. Tato čára má nastaveny úrovně Z podle tloušťky tabule, a pokud není k tabuli žádná tloušťka přiřazena, použije se pro hodnotu Z nejhlubší dráha nástroje. Uživatel si může vybrat, která strana čáry je řezná.


Skládání – Nový modul skládání VERO

Je dostupný jako nová možnost skládání. Dialogové okno Skládání obsahuje nové možnosti:

 • Skládání Vero je nová skupinová komponenta, která je integrována do sesterského produktu Radan, ve kterém je dobrý výkon skládání důležitý.
 • Byly přidány nové možnosti pro řízení způsobu výběru tabulí. Stejně jako v předchozí verzi je možné tabule vybírat přímo na obrazovce nebo také z databáze tabulí.
 • Pokud je vybrána možnost Vybrat tabule z databáze, zobrazí se nový nástroj pro výběr tabulí, který používá stejnou databázi tabulí jako Správce automatizace. Správce automatizace nyní nástroj pro výběr tabulí používá k podpoře více tabulí.
 • Tabule lze vybírat jednotlivě nebo všechny podle určitého typu materiálu. Tloušťku lze vybrat jediným kliknutím.

Skládání – Nástroj pro výběr tabulí

Nová verze přinesla u skládání a Správce automatizace možnost výběru více tabulí, k tomu byl přidán nový Nástroj pro výběr tabulí. Jedná se o rozhraní databáze tabulí, které umožňuje vybrat více různých tabulí. Priority a množství pro danou instanci skládání je možné spravovat pomocí jednoduché mřížky, která podporuje řazení přetažením a také pomocí šipek nahoru a dolů.


Import CAD – Podpora konfigurací SOLIDWORKS

Konfigurace SOLIDWORKS jsou nyní podporovány. Při importu součásti SOLIDWORKS se zobrazí dialogové okno, které uživateli umožňuje vybrat konfigurace k importu:

 • Importovat všechny konfigurace, viditelné budou pouze aktivní součásti.
 • Importovat pouze aktivní konfiguraci.
 • Vybrat konfigurace k importu pomocí zobrazeného seznamu.

K dispozici je také zaškrtávací políčko, které umožňuje zahrnout tělesa, která byla importována do modelu SOLIDWORKS.


Obrobení čelní – upraveno rozhraní

Doplněk makra pro aplikaci Visual Basic obrábění čela plochy byl nahrazen hlavním cyklem aplikace Alphacam. Rozhraní bylo upraveno a nyní obsahuje obrázky a popisky. Stávající soubory s dráhami nástrojů vytvořenými pomocí makra budou automaticky převedeny na nový hlavní cyklus při jejich otevření. U operací bude uvedeno, že je u nich nutné provést aktualizaci, tu však musí provést uživatel.


Obrobení čelní – Vylepšená podpora více geometrií

Bylo přidáno nové zaškrtávací políčko Obrábět více geometrií jako jednu na kartu Data obrábění cyklu Obrobení čelní.

Pokud toto pole není zaškrtnuto, chování bude stejné jako předtím, tedy:

 • Pokud je vybráno více geometrií, budou obrobeny jedna po druhé.
 • U jednotlivých součástí nebude provedena kontrola kolizí s dalšími součástmi ve výběru.
 • Nástroj se mezi součástmi vrátí do roviny bezpečného rychloposuvu.

Pokud toto pole je zaškrtnuto:

 • Celý výběr bude považován za jeden tvar.
 • Obrábění se použije na fiktivní ohraničující tvar odvozený z vybraných geometrií.
 • Celkovou plochu bude možné obrobit bez jakýchkoliv zdvihů Z.

Obrobení čelní – Možnost Optimalizovat rychloposuvy

Do cyklu Obrobení čelní bylo přidáno nové políčko Optimalizovat rychloposuvy. Díky tomu může uživatel řídit dráhu rychloposuvu okolo součásti k dalšímu řezu, pokud parametry cyklu nejsou nastaveny jako obousměrné a není použit zdvih Z
.
V tomto případě se musí nástroj přesunout k dalšímu řezu pohybem okolo součásti. Pokud je pole zaškrtnuto, aplikace Alphacam vypočítá nejkratší dráhu. V případě horizontálního řezu bude pohyb nahoru a přes, dolů a napříč, v případě svislého pak vlevo či vpravo a nahoru/dolů. Pokud pole není zaškrtnuto, dráha bude směřovat konzistentně k počátečnímu bodu.


3D Obrobení – Tlačítka pro výběr úrovně Z jsou nyní k dispozici u více strategií

Interaktivní tlačítka pro výběr úrovně Z byla přidána do všech 3D strategií včetně všech 3, 4 a 5osých rovnoběžných strategií, 3osé konstantní výšky příčné drsnosti, odsazení ploché oblasti, vodorovné kontury Z a zbytkového obrábění.

 

 


Hrubování kontur Z – Najít polotovar se zápichy a vybráním

Na kartu Obecné cyklu hrubování kontur Z bylo přidáno nové zaškrtávací políčko Najít polotovar se zápichy a vybráním. Díky tomu je možné provést analýzu aktuálního polotovaru a vyhnout se oblastem bez polotovaru. Použitím této možnosti se vyhnete pohybům ve vzduchu a tím zkrátíte čas obrábění.

Tato možnost je extra výpočetním krokem a může prodloužit dobu potřebnou k vygenerování cyklu. To nemusí být vhodné u složitých součástí, které neobsahují zápichy ani vybrání.

 


Obrábět podle spline/lomené čáry – Tlačítko pro výběr bezpečné úrovně rychloposuvu

Interaktivní tlačítko pro výběr úrovně Z bylo přidáno do části Rychloposuv: Z pro strategii Obrábět podle spline/lomené čáry.

 

 


Řazení – Pořadí geometrií podle průniků

Při řazení geometrií byly přidány nové možnosti Podle průniků a Vybrané podle průniků.

 • Pokud je vybrána možnost Podle průniků, uživateli se zobrazí výzva k výběru jedné geometrie v aktuálním výkresu.
 • Pokud je vybrána možnost Vybrané podle průniků, uživateli se zobrazí výzva k výběru geometrií k seřazení.

Jakákoliv protínající geometrie bude poté vložena v pořadí podle průniků.


Operace - Vylepšení programového stopu

Byla zlepšena použitelnost a stabilita operace Programový stop:

 • Programový stop je nyní možné vložit do výkresu, který neobsahuje dráhu nástroje nebo je úplně prázdný. To může být užitečné v případě, kdy chcete CNC operátora upozornit na úlohu, která je před spuštěním cyklu nutná, například když je potřeba načíst součást při zastavení u písma.
 • Operaci Programový stop je nyní možné v editoru přejmenovat a změněný název se projeví na kartě Operace ve Správci projektu. Tímto způsobem lze operátorovi předat důležité informace.
 • Byl vylepšen také způsob, jakým jsou programové stopy zpracovávány u stylů. Poznámky jsou nyní přeneseny do operace vytvořené ve výkresu.
 • Dříve platilo, že pokud existovaly ve výkresu programové stopy a jejich pořadí bylo v postupu změněno, operace byly sloučeny do jedné a ztraceny. To je nyní opraveno.

Řezání – Vylepšení pevného cyklu

Možnost Pevný cyklus byla u řezání vylepšena a nyní u některých řídicích systému CNC podporuje v cyklech makra.

Pokud je možnost Pevný cyklus vybrána, je k dispozici nové zaškrtávací políčko Použít dráhu nástroje pro geometrii.

 


3D hranice – Aktualizace dialogového okna

Textové popisky v dialogovém okně 3D hranice zobrazené při přidávání dodatečného materiálu byly upraveny tak, aby byl jasný směr, ve kterém se materiál použije, (-X), (+X).

Dříve nebylo u hodnot dodatečného materiálu jasné, zda se jednalo o směr vlevo, vpravo, vzad, vpřed, nahoru nebo dolů, zvlášť v případech, kdy se orientace místní pracovní roviny (ve které bylo ohraničení vytvořeno) lišila od orientace globální osy.

Poznámka: Polotovar je ve výkresech dynamicky aktualizován při změně hodnot.


Parametrický skicář – Nové nástroje pro tvorbu geometrií (zaoblení a zkosení)

Tvorba geometrií v parametrickém skicáři byla usnadněna díky novým nástrojům pro zaoblení a zkosení:

 • Při tvorbě řetězce geometrií je na oblast mezi čárami a oblouky možné použít zaoblení a mezi dva prvky čáry lze použít zkosení.
 • Zaoblení mohou být normální, obrácená nebo v dutině, stejně jako u každého běžného příkazu.
 • Zkosení mají parametry první a druhé vzdálenosti, které se použijí v pořadí tvorby geometrií.

Díky těmto dvěma novým nástrojům geometrií nemusí uživatel již vytvářet složité vzorce pro výpočet průsečíků a bodů zaoblení.


Parametrická pravidla – Aktualizace

Pro doplněk Parametrická pravidla bylo vytvořeno nové rozhraní pásu karet:

 • Doplněk Parametrická pravidla je plně kompatibilní s předchozí verzí. Všechna pravidla vytvořená v předchozí verzi aplikace Alphacam budou fungovat stejně jako dřív.
 • Doplněk Parametrická pravidla je také plně kompatibilní s parametrickými výkresy ve Správci automatizace.
 •  

Parametrická pravidla – Více akcí u jednoho pravidla

Doplněk Parametrická pravidla byl vylepšen:

 • K jednomu pravidlu je možné přiřadit více akcí.
 • K výsledku jednoho testu je možné přiřadit více stavů viditelnosti hladin a více hodnot parametrů.
 • V dialogovém okně pro tvorbu nebo úpravu se typy akcí vybírají v seznamu a přidávají se k aktuálnímu pravidlu.
 • V dolní části je zobrazen seznam akcí přiřazených k pravidlům a v mřížce napravo jsou zobrazeny hodnoty pravidel, stavy hladin atd.
 • Každá hladina může obsahovat jednu akci stavu viditelnosti hladin, ale v jedné akci je možné pracovat se všemi stavy hladin.
 • V seznamu s mřížkou je uveden počet hladin dostupných ke změně.
 •  

Parametrická pravidla – Více změn hodnot parametrů u jednoho pravidla

Doplněk Parametrická pravidla umožňuje k jednomu testu jako výsledek přiřadit více hodnot parametrů. V seznamu s mřížkou je uveden počet parametrů dostupných ke změně.

 


Správce automatizace – Import CSV – V souboru CSV již není potřeba uvádět úplnou cestu k souborům

Dříve bylo ve Správci automatizace při importu souborů do projektu v textovém souboru typu CSV nutné uvádět úplnou cestu k souborům a jejich názvy. Podle umístění souboru se mohlo jednat i o dlouhý řetězec znaků. Pokud se soubor nyní nachází ve stejné složce jako importovaný soubor CSV, není potřeba uvádět úplnou cestu. Cesta k souboru může začínat také složkou Licomdir, díky konfiguraci je totiž možné